Varför kultur i skolan

Om

Barn som får uppleva kultur och även ”pröva på” att uttrycka sig genom kultur växer och utvecklas som individer samt stärker sitt självförtroende. Att man dessutom, genom lustfyllda övningar, lättare når de uppsatta kunskapsmålen gör att kulturen har en given plats i skolan.

Det börjar med leken.
Leken är ett naturligt uttryck som barn ägnar sig åt för att pröva på det som han eller hon lärt sig eller på annat sätt ”tagit in”.
Leken är en spegling av vad barnet sett och hört. Man spelar roller, på egen hand eller tillsammans med andra barn.
Det är högst socialt och återger den verklighet/kultur vi lever i.
Det är i leken som barn testar sitt förhållningssätt till andra barn.
Det är också här som grunden läggs för att lära, agera och påverka.
Det är här de första stegen tas mot empati, medkänsla och lyhördhet.
Det är i leken barn lär sig och utvecklas.
På samma sätt som leken är nödvändig för barns tidiga utveckling är kulturen det för barns förmåga att utvecklas i skolan genom nya spännande uttryckssätt.
Det handlar om att stärka barn som individer för att därigenom nå skolans uppsatta kunskapsmål.
Den grundläggande positiva inställningen till lärandet från leken ska fortsätta i skolan och det är här kulturen spelar en viktig roll.
Dels får eleverna ökat självförtroende eftersom de, under lustfyllda former, lär sig att lyssna och uttrycka sig.
Dessutom växer de som individer då det i många kulturella uttryck kommer att handla om empati och tillförlit. I förlängningen får vi också ett varmare socialt klimat i vårt samhälle.
Att ha förmåga till koncentration är en förutsättning för allt skolarbete.
Genom att arbeta med kultur i skolan kommer barnen öka sin förmåga till koncentration.
Detta är utgångspunkten för det kulturarbete jag anser vara så avgörande för att vi ska skapa en mer harmonisk och framgångsrik skola.
Visionen är att varje lärare (oavsett sin egen förmåga till kulturellt uttryck) ska kunna ge barn förutsättningar att ta till sig och uttrycka sig med hjälp av kultur.
© 2009 James Hollingworth